Om Innherredsbyen

Innherredsbyen er både et definert prosjekt og et bredere mål. Prosjektet skal resultere i en felles areal- og transportstrategi for kommunene som deltar. Strategien skal sikre en omforent og koordinert tilnærming til areal- og transportplanlegging i kommunene. Strategiarbeidet har også til hensikt å skaffe ny og og mer grunnleggende kunnskap om areal- og transportutfordringer i småbyer. Gjennom økt kompetanse og deling av erfaringer vil kommunene få et bedre grunnlag til å drive bærekraftig utviklingsarbeid.

Strategiarbeidet kan gi rom for å ta i bruk utviklingsverktøy og metoder som åpner for økt grad av kreativitet og innovasjon. Dette vil kunne gi nyttige innspill til regionalt planarbeid, til kommunenes arealplaner, og til statlige og regionale aktører i sine prioriteringer i utbygging av infrastruktur.

Foto: Visit Innherred

Den bredere målsettingen er at kommunene som deltar i prosjektet, og utgjør Innherredsbyen, bindes sammen i et velfungerende bo- og arbeidsmarked bl.a. gjennom utvikling av knutepunkter og strømlinjeforming av transporttilbudet. Det skal legges til rette for at byer og tettsteder på Innherred utvikler kompakte og levende sentrumsområder som innbyr til bolyst og god folkehelse. Den omforente tilnærmingen til areal- og transportutfordringer er også ment å bidra til at Innherred oppnår økt konkurransekraft i nasjonale prioriteringer av samferdselsprosjekter. I tillegg skal rammevilkårene for bærekraftige transportformer som sykling, gange og kollektivtransport forbedres i regionen, og gis økt konkurransefortrinn.

Intensjonene i statlige byvekstavtaler for storbyene er interessante som referanser for arbeidet, men prosjekt Innherredsbyen vil ha en bredere inngang til temaet og tilpasses småbyskalaen. Regionen skal oppnå økt attraktivitet gjennom kompetansepåfyll, erfaringsdeling og samordning. Det er stort behov for innhenting av mer kunnskap om sammenhengene mellom arealbruk og transportløsninger i småbyer, og kommunene har også mye å lære av hverandre.

Foto: Levanger kommune

Ved å stå samlet vil kommunene bedre kunne sikre koordinering av transporttilbudet på tvers av kommunegrensene og ha større gjennomslagskraft i både regionale og nasjonale prioriteringer. Denne koordineringen vil også gjøre det mer attraktivt å bo og arbeide i regionen ved at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå mellom bolig, arbeidssted og fritidsaktiviteter. Et av småbyens store fortrinn er nettopp at avstandene er små og muliggjør at svært mange ikke er avhengig av bil i dagliglivet, og flere gående og syklende er bra for miljøet og folkehelsa.

Siden det til nå er gjort svært begrensede tiltak for myke trafikkanter på Innherred sammenliknet med i storbyene, er potensialet for å få flere til å gå eller sykle stort. Kombinert med fortetting i regionens sentra og utvikling av velfungerende knutepunkter vil Innherredsbyen være rustet til å se befolkningsvekst uten at det medfører økning i personbiltrafikken.

Foto: Steinar Johansen

Her finner du flere spørsmål og svar om Innherredsbyen.