Mobilitetsuka 2021

Sammen om grønne reiser på Innherred

Mobilitetsuka på Innherred 16.-22. september
er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, Innherredskommuner og aktører innen grønne reiser og trafikksikkerhet. Under Mobilitetsuka vil det arrangeres aktiviteter og kurs for barnehager, skoler og for de eldre i Levanger, Verdal og Steinkjer.

Les mer.

Sammen for attraktivitet og grønne reiser

Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen.

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen».

Den politiske behandlingen skjer i kommunene før sommerferien. Hensikten er å få vedtak om å slutte seg til Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040 – med handlingsprogram for 2021-2024. Les mer om samarbeidet og strategiarbeidet her.

Dessuten har Innherredsbyen og Mjøsbyen sendt innspill til Transport- og kommunikasjonskomitéen ang. Nasjonal transportplan 2022–2033, som du kan lese her.

Innherredsbyen er et samarbeid om en bærekraftig og felles areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred i Trøndelag.

Bedre samordning av areal- og transportutviklingen i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre og resten av Trøndelag. En helhetlig tilnærming vil legge til rette for kompakte, attraktive byrom og tettsteder, samt effektive trafikknutepunkter som sikrer enkle overganger og sammenhengende transportkjeder.Prosjektet skal bidra til at Innherred blir en konkurransedyktig og attraktiv region som utgjør et samlet, velfungerende bo- og arbeidsmarked.


Bærekraft

Innherredsbyen skal som region møte nasjonale klima-, miljø- og transportmål.

Attraktivitet

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompakte byer og tettsteder som fremmer bolyst og folkehelse.

Knutepunkt

Innherred skal samles i et velfungerende bo- og arbeidsmarked med gode transportløsninger.

Grønne reiser

Sykling, kollektivtransport og gange skal få bedre rammevilkår og gis konkurransefortrinn.

Verksted: Fra strategi til handling

På verkstedet har interesseorganisasjoner, politikerne og fagfolk fra Innherredsbyen diskutert konkrete tiltak og handling for å videreutvikle Innherred til en konkurransedyktig og bærekraftig region, et attraktivt bo- og arbeidsmarked og med tettsteder fylt av engasjement og byliv. Sammen i plenum har vi lyttet til foredrag om f. eks. Innherredsbyens attraktivitet sammenliknet med andre regioner, og Ungdommens ønsker for Innherredsbyen. På de parallelsesjonene har vi diskutert om næringsvekst, stedsutvikling, og grønne reiser.

Opptaket av verkstedet kan ses her og på Trøndelag fylkeskommunes Youtube kanal. Presentasjoner og programmet finnes her.


Siste nyheter