Sammen for attraktivitet og grønne reiser

Innherredsbyen er et samarbeid om en bærekraftig og felles areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred i Trøndelag.

Bedre samordning av areal- og transportutviklingen i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre og resten av Trøndelag. En helhetlig tilnærming vil legge til rette for kompakte, attraktive byrom og tettsteder, samt effektive trafikknutepunkter som sikrer enkle overganger og sammenhengende transportkjeder.


Prosjektet skal bidra til at Innherred blir en konkurransedyktig og attraktiv region som utgjør et samlet, velfungerende bo- og arbeidsmarked.


Bærekraft

Innherredsbyen skal som region møte nasjonale klima-, miljø- og transportmål.

Attraktivitet

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompakte byer og tettsteder som fremmer bolyst og folkehelse.

Knutepunkt

Innherred skal samles i et velfungerende bo- og arbeidsmarked med gode transportløsninger.

Grønne reiser

Sykling, kollektivtransport og gange skal få bedre rammevilkår og gis konkurransefortrinn.

Dialogsamling 2:
Fra kunnskap til strategi

Webinar 25. mars UTSETTES

Da næringslivet og flere andre interessenter står i en meget krevende situasjon har fokus på krisehåndtering høyeste prioritet. I samråd med leder i Innherredsbyens styringsgruppe utsettes derfor den planlagte dialogsamlingen. Mer informasjon om et opplegg for dialog/medvirkning vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden når situasjonen blir mer oversiktlig.


Siste nyheter