Sammen for attraktivitet og grønne reiser

Innherredsbyen er et samarbeid om en bærekraftig og felles areal- og transportstrategi for kommunene på Innherred i Trøndelag.

Bedre samordning av areal- og transportutviklingen i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre og resten av Trøndelag. En helhetlig tilnærming vil legge til rette for kompakte, attraktive byrom og tettsteder, samt effektive trafikknutepunkter som sikrer enkle overganger og sammenhengende transportkjeder.


Dialog- og kunnskapssamling 2. desember 2019

Vi ønsker ditt bidrag til å utvikle Innherred til en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Alle interesserte parter er velkommen til å delta på Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling mandag 2. desember i aulaen på Verdal videregående skole.


Prosjektet skal bidra til at Innherred blir en konkurransedyktig og attraktiv region som utgjør et samlet, velfungerende bo- og arbeidsmarked.


Bærekraft

Innherredsbyen skal som region møte nasjonale klima-, miljø- og transportmålsetninger.

Attraktivitet

Prosjektet skal bidra til å utvikle kompakte byer og tettsteder som fremmer bolyst og folkehelse.

Knutepunkt

Innherred skal kobles sammen i et velfungerende bo- og arbeidsmarked med gode transportløsninger.

Grønne reiser

Sykling, kollektivtransport og gange skal få bedre rammevilkår og økt konkurransefortrinn.


Siste nyheter