Stort engasjement på Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling

Mandag 2. desember ble den første dialog- og kunnskapssamlingen for prosjekt Innherredsbyen holdt på Verdal videregående skole. Om lag 70 representanter fra Innherredskommunene, fylkeskommunen, politikere, regional stat, transportetatene og næringslivet deltok. Det var svært godt engasjement i salen og mange gode diskusjoner omkring hvordan fremtidens Innherred skal utvikles.

Tema for samlingen var å kartlegge kunnskapsbehov for å gi svar på de viktigste utfordringene i regionen, og å skape en felles forståelse om hva Innherredsbyen skal være og behovet for regionalt samarbeid. Dagen besto av fire sesjoner, med temaene kunnskapsgrunnlag, bo- og arbeidsmarked, attraktivitet og samhandling. I starten av hver sesjon ble det holdt noen korte plenumsinnlegg. Deretter drøftet deltakerne problemstillinger knyttet til de ulike temaene i grupper.

I første sesjon holdt seniorforsker Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling et innlegg om hvordan Innherred som region henger sammen i dag, og hvordan dette kan utvikle seg i fremtiden. Deretter redegjorde Per Jorulf Overvik og Jomar Sæterøy Maridal fra Trøndelag fylkeskommune om de første resultatene fra reisevaneundersøkelsen på Innherred. Gruppene drøftet så problemstillingene hva oppleves å være de største utfordringene for Innherredsbyen? og hva bør vi vite mer om for å lage en god areal- og transportstrategi for Innherredsbyen?

Tema for sesjon to var bo- og arbeidsmarkedet Innherredsbyen. Ida Stuberg, ordfører i Inderøy, holdt innlegg om bostedsattraktivitet og arbeidsmarked for Inderøy kommune. Deretter redegjorde leder for kommunikasjon og opplæring i Kværner, Tove Strand Trana, for Kværners erfaringer med rekruttering og bopreferanser i regionen. I denne sesjonen drøftet gruppene hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i dag? og hvordan kan bolig- og arbeidsmarkedet bli enda mer funksjonelt?

Tredje sesjon omhandlet temaet attraktivitet. Seniorrådgiver i Distriktssenteret, Hildegunn Nordtug, redegjorde for temaet helhetlig stedsutvikling mens Tove Nordgaard og Berit Hakkebo fra Levanger kommune presenterte erfaringer fra prosjektet Attractive Nordic Towns. Gruppene drøftet problemstillingene hva er de beste kvalitetene med Innherredsbyen som bosted i dag? og hvordan kan byene og tettstedene på Innherred bli mer attraktive?

I siste sesjon var tema samhandling. Her redegjorde Jostein Grimstad (rådmann i Verdal kommune), Kirsten Indgjerd Værdal (direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune) og Erlend Solem (direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune) om pågående utviklingsprosesser i regionen samt muligheter for samhandling og merverdier. Den siste gruppediskusjonen gikk på problemstillingene hva er de største utfordringene knyttet til samarbeid og samhandling i dag? og hvordan kan vi lykkes med å bruke prosjektet Innherredsbyen til å skape en arena for bedre samhandling innenfor areal- og transportarbeidet på Innherred?

Etter en intensiv dag med drøfting rundt mange utfordrende problemstillinger var tilbakemeldingen fra deltakerne at dagen var nyttig, og at det ble ført interessante og gode diskusjoner i gruppene. Et sammendrag av gruppediskusjonene fra dagen vil gjøres tilgjengelig her.

Neste dialog- og kunnskapssamling i prosjekt Innherredsbyen er planlagt i midten av mars 2020. Alle med interesse for fremtidig utvikling på Innherred er velkomne til å delta på disse samlingene, og informasjon og påmelding vil gjøres tilgjengelig på denne nettsiden i god tid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *