Felles areal- og transportstrategi til politisk behandling

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen».

Dette ble vedtatt i møtet den 18.mai. Strategien sendes til politisk behandling og ledelsesbehandling i kommunene, fylkeskommunen og statsetatene. Dokumentet sendes også til ut til organisasjoner, næringsliv m.fl. som har vært involvert i prosessen for å få innspill til videre oppfølging og prioriteringer.

Den politiske behandlingen skjer i kommunene før sommerferien. Hensikt med den politiske behandlingen er å få vedtak om å slutte seg til Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040 – med handlingsprogram for 2021-2024.

Les mer om samarbeidet og strategiarbeidet her.

Påmelding er åpen: Vi inviterer til digital dialog- og kunnskapssamling 22.3.21!

Vi ønsker ditt bidrag til å omsette strategier til konkrete tiltak og handling for å utvikle Innherred til en konkurransedyktig og bærekraftig region, et attraktivt bo- og arbeidsmarked og med tettsteder fylt av engasjement og byliv. Prosjekt Innherredsbyen går nå inn i siste fase i arbeidet med å utvikle en felles areal- og transportstrategi der vi også skal gi innhold til et handlingsprogram.

Til tross for fortsatt korona-pandemi ønsker vi å opprettholde aktivitet og fremdrift i prosjektet, og inviterer derfor til Innherredsbyens tredje dialogsamling som et digitalt verksted. Verkstedet gjennomføres 22. mars kl. 10.00–14.30. Det blir både innspill i plenum og tematiske parallellsesjoner.

Programmet kan lastes ned her.

Vi oppfordrer alle interesseorganisasjoner, politikere og fagfolk med engasjement for Innherred til å delta! For å kunne invitere deg til den parallellsesjon du ønsker å delta på er vi avhengig av at alle melder seg på ved å oppgi sin e-postadresse. Deretter vil du få invitasjon med lenke til det digitale verkstedet.

Meld deg her på digital samling innen 21. mars!

Politikerne diskuterte Innherredsbyens framtid på Frosta

Torsdag 17. september ble politikerverkstedet holdt på Valberg Slektsgård i Frosta kommune. Omtrent 70 representanter fra Innherredskommunene, fylkeskommunen, politikere og transportetatene deltok. De fleste til stede var politikere fra formannskapene i Innherredskommunene.

Hensikten med samlingen var å forankre arbeidet med utvikling av felles areal- og transportstrategi, formidling av kunnskap om areal- og transportplanlegging. Videre drøfte og gi innspill på noen utvalgte viktige deltema om innholdet i strategidokumentet. Det tredje punktet var å ha en samling som «binder sammen laget», og som «bygger opp» om Innherredsbyen som utviklingsarena.

Dagen ble startet med velkomst og forventinger fra fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem. Deretter delte dagens møteleder Jomar Lygre Langeland erfaringer fra andre byregioner. Innherredsbyens ordførere presenterte deres forståelse av målene og de viktigste saker som gjelder denne samarbeidet. Det videre programmet var delt opp i 3 bolker, med temaene:

Våre mål & Bærekraftig arealbruk og stedsutvikling

Bærekraftig transport med fremtidens mobilitet

Samordnede areal- og transportløsninger

Hvert tema ble innledet med korte foredrag som ga nyttig bakgrunn til diskusjonene i grupper. Deltakerne var fordelt på små grupper, først etter tilhørighet i kommuner og etterpå på tvers av kommunene. Etter hver bolk var det tid til diskusjoner i grupper eller i plenum.

Den første bolken om bærekraftig arealbruk og stedsutvikling innledet Lilian Hatling fra Distriktssenteret med et foredrag om attraktive steder. Deretter presenterte Per Jorulf Overvik fra Trøndelag fylkeskommune befolkningsprognoser og utvikling i boligbyggingen i Innherredsbyen. Han og Jomar Lygre Langeland ga også et innblikk i utviklingen i arbeids- og næringsliv, utviklingstrekk for handelsnæringen og disponering av grønne arealer. Diskusjonsgruppene drøftet Attraktivitet – hva kan vi gjøre mer av i kommunene?, Om boligutvikling gitt prognose for demografi – hva, hvordan og hvor? og Handel og næringsutvikling – felles prinsipper for kommunene?. Etterpå ble spørsmålene gjennomgått i plenum.

Tema for bolk to var bærekraftig transport med fremtidens mobilitet. Per Overvik fra Trøndelag fylkeskommune presenterte resultatene av reisevaneundersøkelsen. Deretter fulgte presentasjoner rundt fremtidige mobilitetsløsninger. Erlend Solem (Trøndelag fylkeskommune) gitt et innblikk i muligheter for en bærekraftig framtid, Terje Sivertsvoll (Jernbanedirektoratet) fortsatte med fremtidens togtilbud, Harald Storrønning (AtB) med fremtidens kollektive løsninger, Eva Solvi (Trøndelag fylkeskommune) deretter med fremtidens hovedvegsystem og Antonios Bruheim Markakis (Steinkjer kommune) om fremtidens tilbud for syklende og gående. Jomar Lygre Langeland holdt innlegg om mulige finansieringsløsninger. Gruppene ble samlet på tvers av kommune og drøftet spørsmålene Fremtidens mobilitet – hva kan kommunene bidra med for å få et sømløst kollektivtilbud og fremme folkehelse?, Fremtidens riksvegsystem – er vi enige i prioriteringene? og Fremtidens finansieringsløsninger – riksvegprosjekter og/eller bypakker (med bompenger) eller byvekstavtaler/spleiselag (uten bompenger)? Hovedpunkter fra gruppediskusjonene ble gjennomgått i plenum til slutt.

I siste bolken var tema samordnede areal- og transportløsninger. Her ga Lene K. Nagelhus fra Asplan Viak innsikt i knutepunktutviklingen langs Trønderbanen, og møteleder Jomar Lyre Langeland fortsatte med et innlegg om et strategisk kart for Innherredsbyen. Til slutten orienterte Gunhild Kvistad (Trøndelag fylkeskommune) om Regional plan for arealbruk 2021-2030. Etterpå kom det noen innspill på temaene fra salen.

Dagen avsluttet med taler og refleksjoner fra ordførerne og fylkesvaraordfører. Tilbakemeldingene der var positiv og viser stort engasjement for saken, og politikerne bekreftet at man står sammen for å utvikle Innherredsbyen som region. Dermed gir prosjektet Innherredsbyen og kommunene på Innherred en sterkere stemme for framtidige areal- og transportutviklinger nasjonalt og i Trøndelag. Et sammendrag av politikerverkstedet skal finnes her.

Innherredsbyen skal fortsette med den neste kunnskaps- og dialogsamling på 4. desember 2020. Informasjonen om dette møte skal utlyses her.

Artikkelen «Historisk møte på Frosta: Slik skal de gjøre Innherred mer attraktiv» (17.09.20) fra Trønder Avisa kan leses her (ekstern lenke). I tillegg har lokalavisa Frostingen berettet om politikerverkstedet med artikkelen «Innherred vil stå samlet» (24.09.20) her (ekstern lenke/betalingsmur).

Prinsipper for rett virksomhet på rett plass

Prosjekt Innherredsbyen har kartlagt plassering av virksomheter og næringsområder i regionen i kunnskapsheftet Rett virksomhet på rett plass, som ble publisert i dag. Det gir et overblikk over hvor ulike virksomheter og næringsareal er plassert i- og omkring tettstedene på Innherred. Den første delen av kunnskapsheftet viser hvilke typer- og hvor mange arbeidsplasser i tettstedene på Innherred som er lokalisert innenfor 10 minutters gange- og sykkelavstand til sentrum. Den andre delen kartlegger plass- og arealkrevende næring i regionen samt bygg- og anleggsvirksomhet.

Kartlegginga er gjort på bakgrunn av ABC-prinsippene for rett virksomhet på rett sted, som er et planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket sine transportbehov på en samfunnsmessig mest gunstig måte. Kunnskapsheftet viser dagens status for næringslokalisering i regionen. Du kan lese dette kunnskapsheftet, så vel som andre kunnskapsgrunnlag i regi av prosjektet, i Innherredsbyens faktabank.

Innspill til Nasjonal transportplan

Innherredsbyens prosjekteiere (kommunene og Trøndelag fylkeskommune) har levert innspill til kommende Nasjonal transportplan på vegne av prosjekt Innherredsbyen. Innspillet er formulert i tre hovedpunkter som prosjekteierne mener er avgjørende for å sikre bærekraftig areal- og transportutvikling i regionen:

1. Det må settes av midler til en ny «belønningsordning» for mellomstore byområder – herunder Innherredsbyen

2. Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive transportsystemet i Innherredsbyen – pågående arbeid må følges opp med tiltak

3. Større riksveginvesteringer – pågående arbeid må følges opp med tiltak

Du kan lese innspillet i sin helhet her.

Rapport fra første dialogsamling klar

Den første dialog- og kunnskapssamlinga til prosjekt Innherredsbyen ble gjennomført 2. desember på Verdal videregående skole. Her deltok om lag 70 personer fra kommunene, regional forvaltning, staten, sektormyndighetene, politikk og næringsliv for å drøfte aktuelle problemstillinger for regionen og hvordan Innherred kan utvikles fremover.

En rapport som sammenstiller hva som ble drøftet på møtet er nå tilgjengelig her. Alle presentasjoner fra dagen er også tilgjengelig for nedlasting her.

Se også: Stort engasjement på Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling

Stort engasjement på Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling

Mandag 2. desember ble den første dialog- og kunnskapssamlingen for prosjekt Innherredsbyen holdt på Verdal videregående skole. Om lag 70 representanter fra Innherredskommunene, fylkeskommunen, politikere, regional stat, transportetatene og næringslivet deltok. Det var svært godt engasjement i salen og mange gode diskusjoner omkring hvordan fremtidens Innherred skal utvikles.

Tema for samlingen var å kartlegge kunnskapsbehov for å gi svar på de viktigste utfordringene i regionen, og å skape en felles forståelse om hva Innherredsbyen skal være og behovet for regionalt samarbeid. Dagen besto av fire sesjoner, med temaene kunnskapsgrunnlag, bo- og arbeidsmarked, attraktivitet og samhandling. I starten av hver sesjon ble det holdt noen korte plenumsinnlegg. Deretter drøftet deltakerne problemstillinger knyttet til de ulike temaene i grupper.

I første sesjon holdt seniorforsker Roald Sand fra Trøndelag Forskning og Utvikling et innlegg om hvordan Innherred som region henger sammen i dag, og hvordan dette kan utvikle seg i fremtiden. Deretter redegjorde Per Jorulf Overvik og Jomar Sæterøy Maridal fra Trøndelag fylkeskommune om de første resultatene fra reisevaneundersøkelsen på Innherred. Gruppene drøftet så problemstillingene hva oppleves å være de største utfordringene for Innherredsbyen? og hva bør vi vite mer om for å lage en god areal- og transportstrategi for Innherredsbyen?

Tema for sesjon to var bo- og arbeidsmarkedet Innherredsbyen. Ida Stuberg, ordfører i Inderøy, holdt innlegg om bostedsattraktivitet og arbeidsmarked for Inderøy kommune. Deretter redegjorde leder for kommunikasjon og opplæring i Kværner, Tove Strand Trana, for Kværners erfaringer med rekruttering og bopreferanser i regionen. I denne sesjonen drøftet gruppene hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i dag? og hvordan kan bolig- og arbeidsmarkedet bli enda mer funksjonelt?

Tredje sesjon omhandlet temaet attraktivitet. Seniorrådgiver i Distriktssenteret, Hildegunn Nordtug, redegjorde for temaet helhetlig stedsutvikling mens Tove Nordgaard og Berit Hakkebo fra Levanger kommune presenterte erfaringer fra prosjektet Attractive Nordic Towns. Gruppene drøftet problemstillingene hva er de beste kvalitetene med Innherredsbyen som bosted i dag? og hvordan kan byene og tettstedene på Innherred bli mer attraktive?

I siste sesjon var tema samhandling. Her redegjorde Jostein Grimstad (rådmann i Verdal kommune), Kirsten Indgjerd Værdal (direktør for plan og næring i Trøndelag fylkeskommune) og Erlend Solem (direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune) om pågående utviklingsprosesser i regionen samt muligheter for samhandling og merverdier. Den siste gruppediskusjonen gikk på problemstillingene hva er de største utfordringene knyttet til samarbeid og samhandling i dag? og hvordan kan vi lykkes med å bruke prosjektet Innherredsbyen til å skape en arena for bedre samhandling innenfor areal- og transportarbeidet på Innherred?

Etter en intensiv dag med drøfting rundt mange utfordrende problemstillinger var tilbakemeldingen fra deltakerne at dagen var nyttig, og at det ble ført interessante og gode diskusjoner i gruppene. Et sammendrag av gruppediskusjonene fra dagen vil gjøres tilgjengelig her.

Neste dialog- og kunnskapssamling i prosjekt Innherredsbyen er planlagt i midten av mars 2020. Alle med interesse for fremtidig utvikling på Innherred er velkomne til å delta på disse samlingene, og informasjon og påmelding vil gjøres tilgjengelig på denne nettsiden i god tid.

De første resultatene fra RVU Innherred er klare

Biltrafikkstrømmer på Innherred

I september ble det gjennomført en storstilt reisevaneundersøkelse (RVU) på Innherred. Aldri før har reisevanene i regionen blitt kartlagt så detaljert og med så mange respondenter, og vi kan nå presentere de første resultatene fra undersøkelsen for Innherred samlet. Mer detaljerte analyser vil også publiseres på denne nettsiden fremover.

Som forventet, er andelen biltrafikk relativ høy og utgjør 61 % av alle reiser. Samtidig er andelen «grønne» reiser (gange, sykkel og kollektivt) noe høyere enn forventet, og utgjør til sammen 33 % av reisene. Andelen bilpassasjerer er på den annen side lav sammenliknet med undersøkelser gjort ellers i landet, og utgjør bare 5 %. De fleste bilister kjører altså alene på Innherred.

En gjennomsnittlig person på Innherred gjennomfører 4,6 reiser per dag. Dette er noe høyere enn resultater i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra ellers i landet. Det kan være flere årsaker til dette. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen benytter seg av tradisjonelle spørreskjemaer hvor respondentene må notere alle reiser de har foretatt i løpet av en dag. Dette gjør at en større andel korte reiser, ofte gangturer, trolig ble avglemt eller underrapportert. I vår undersøkelse ble reisene sporet automatisk av en app, hvor alle reiser blir med. Vi får altså flere korte gangturer i vår undersøkelse, og det må vi ha i bakhodet når vi sammenlikner og tolker data. En annen mulig årsak til forskjeller mellom vår reisevaneundersøkelse og den nasjonale er skjevheter i rekruttering. Bruk av ny teknologi kan påvirke hvem som vil og kan delta i undersøkelsen. I løpet av de kommende månedene vil ny nasjonal reisevaneundersøkelse bli publisert, og det blir lagt vekt på sammenlikning med nasjonalt nivå og utvalgte områder fra den i det videre arbeidet.

Reisens lengde har mye å si for reisemiddelfordelingen (figur 2). Gangeandelen er nokså høy på reiser under 1 km (63 %) men synker raskt i reiselengde. Den største sykkelandelen (10 %) finnes på reiselengden 1–3 km, men synker naturlig nok også noe i økende reiselengde. Kollektivandelen er svært lav på reiser mellom 3 og 10 km, en reiselengde som i teorien skulle passe godt for kollektivtransport. Her er til gjengjeld bilandelen særdeles høy, over 80 %. Med andre ord kjøres det mange relativt korte turer på Innherred. Kollektivandelen øker imidlertid markant på reiser over 20 km, og denne økningen drives av togreiser. Dette indikerer at Trønderbanen er en nokså attraktiv transportform på litt lengre reiser.

Som i andre RVU-er ser vi også her at det er forskjeller mellom kjønnene i reisemiddelfordeling (figur 3). Kvinner går mer enn menn, mens menn sykler mer. Andelen «grønne» reiser er dermed nokså jevn mellom kjønnene. Menn kjører imidlertid klart mer enn kvinner, som har en større passasjerandel enn menn. Vi fant for øvrig svært små forskjeller i reisemiddelfordelingen mellom ulike aldersgrupper i undersøkelsen på overordnet nivå. Fremover vil vi derfor se på om det finnes større forskjeller i kommunene, og mellom spredtbygde og tettbygde strøk.

Når det gjelder reiseformål (figur 4) er det store forskjeller i reisemiddelbruk. Noe overraskende har arbeidsreiser lavere andel bilkjøring (58 %) og høyere «grønn» mobilitet (37 %) enn gjennomsnittsreisen (61 % bil og 33 % grønn). Formålene med høyest bilandel er henting og bringing av person med 81 % (noe som strengt tatt må forventes), handel- og servicereiser (65 %) og besøksreiser (65 %). Formålene med høyest «grønn» andel er skole/utdanning (60 %), sport og friluftsliv (51 %) og øvrige fritidsreiser (42 %). Uavhengig av formål er andelen passasjerer lav, med unntak av besøksreiser (9 %).

Etter at datamaterialet fra undersøkelsen har blitt kvalitetssikret, vektet og anonymisert står vi igjen med å ha kartlagt 51 928 reiser over 11 289 reisedager fordelt på 956 respondenter i kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa. I motsetning til tradisjonelle RVU-er, hvor hver respondent kun registrerer én reisedag, har deltakerne i RVU Innherred også registrert reisevanene sine over flere dager. Hver respondent har i snitt registrert, korrigert og godkjent 11,7 reisedager.

Fig. 1: Reisemiddelfordeling, alle reiser (klikk for å forstørre)

Fig. 2: Reisemiddelfordeling etter reiselengde

Fig. 3: Reisemiddelfordeling etter kjønn

Fig. 4: Reisemiddelfordeling etter formål

I sum gir dette et enormt datasett med et godt detaljnivå – og mange analysemuligheter. Innherredsbyen arbeider nå med å skrive en nøkkeltallsrapport om reisevaneundersøkelsen i samarbeid med NTNU, som vil være klar over nyttår. I tillegg vil vi gjennomføre mer spesifikke analyser etter innspill og behov.

Frem til da finnes en presentasjon med flere detaljer om de første resultatene fra undersøkelsen tilgjengelig her.

Ordførerne stiller seg bak prosjektet

F.v.: Jonny Melting, varaordfører Inderøy; Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal; Bjørn Arild Gram, ordfører Steinkjer; Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa; Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger; Frode Revhaug, ordfører Frosta; Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører.

Den 7. november møttes politisk ledelse i Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa for å gå gjennom Innherredsbyens prosjektplan og drøfte rammene for prosjektet. Det ble fattet enighet om at ordførerne i alle seks kommunene fremover vil delta i Innherredsbyens styringsgruppe sammen med politisk og administrativ ledelse i Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Med det har samtlige kommuner som ble invitert til å delta i prosjektet i fellesskap tilsluttet seg Innherredsbyen. Prosjektplanen som kommunene stiller seg bak kan lese her.