Rapport fra første dialogsamling klar

Den første dialog- og kunnskapssamlinga til prosjekt Innherredsbyen ble gjennomført 2. desember på Verdal videregående skole. Her deltok om lag 70 personer fra kommunene, regional forvaltning, staten, sektormyndighetene, politikk og næringsliv for å drøfte aktuelle problemstillinger for regionen og hvordan Innherred kan utvikles fremover.

En rapport som sammenstiller hva som ble drøftet på møtet er nå tilgjengelig her. Alle presentasjoner fra dagen er også tilgjengelig for nedlasting her.

Se også: Stort engasjement på Innherredsbyens første dialog- og kunnskapssamling

De første resultatene fra RVU Innherred er klare

Biltrafikkstrømmer på Innherred

I september ble det gjennomført en storstilt reisevaneundersøkelse (RVU) på Innherred. Aldri før har reisevanene i regionen blitt kartlagt så detaljert og med så mange respondenter, og vi kan nå presentere de første resultatene fra undersøkelsen for Innherred samlet. Mer detaljerte analyser vil også publiseres på denne nettsiden fremover.

Som forventet, er andelen biltrafikk relativ høy og utgjør 61 % av alle reiser. Samtidig er andelen «grønne» reiser (gange, sykkel og kollektivt) noe høyere enn forventet, og utgjør til sammen 33 % av reisene. Andelen bilpassasjerer er på den annen side lav sammenliknet med undersøkelser gjort ellers i landet, og utgjør bare 5 %. De fleste bilister kjører altså alene på Innherred.

En gjennomsnittlig person på Innherred gjennomfører 4,6 reiser per dag. Dette er noe høyere enn resultater i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra ellers i landet. Det kan være flere årsaker til dette. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen benytter seg av tradisjonelle spørreskjemaer hvor respondentene må notere alle reiser de har foretatt i løpet av en dag. Dette gjør at en større andel korte reiser, ofte gangturer, trolig ble avglemt eller underrapportert. I vår undersøkelse ble reisene sporet automatisk av en app, hvor alle reiser blir med. Vi får altså flere korte gangturer i vår undersøkelse, og det må vi ha i bakhodet når vi sammenlikner og tolker data. En annen mulig årsak til forskjeller mellom vår reisevaneundersøkelse og den nasjonale er skjevheter i rekruttering. Bruk av ny teknologi kan påvirke hvem som vil og kan delta i undersøkelsen. I løpet av de kommende månedene vil ny nasjonal reisevaneundersøkelse bli publisert, og det blir lagt vekt på sammenlikning med nasjonalt nivå og utvalgte områder fra den i det videre arbeidet.

Reisens lengde har mye å si for reisemiddelfordelingen (figur 2). Gangeandelen er nokså høy på reiser under 1 km (63 %) men synker raskt i reiselengde. Den største sykkelandelen (10 %) finnes på reiselengden 1–3 km, men synker naturlig nok også noe i økende reiselengde. Kollektivandelen er svært lav på reiser mellom 3 og 10 km, en reiselengde som i teorien skulle passe godt for kollektivtransport. Her er til gjengjeld bilandelen særdeles høy, over 80 %. Med andre ord kjøres det mange relativt korte turer på Innherred. Kollektivandelen øker imidlertid markant på reiser over 20 km, og denne økningen drives av togreiser. Dette indikerer at Trønderbanen er en nokså attraktiv transportform på litt lengre reiser.

Som i andre RVU-er ser vi også her at det er forskjeller mellom kjønnene i reisemiddelfordeling (figur 3). Kvinner går mer enn menn, mens menn sykler mer. Andelen «grønne» reiser er dermed nokså jevn mellom kjønnene. Menn kjører imidlertid klart mer enn kvinner, som har en større passasjerandel enn menn. Vi fant for øvrig svært små forskjeller i reisemiddelfordelingen mellom ulike aldersgrupper i undersøkelsen på overordnet nivå. Fremover vil vi derfor se på om det finnes større forskjeller i kommunene, og mellom spredtbygde og tettbygde strøk.

Når det gjelder reiseformål (figur 4) er det store forskjeller i reisemiddelbruk. Noe overraskende har arbeidsreiser lavere andel bilkjøring (58 %) og høyere «grønn» mobilitet (37 %) enn gjennomsnittsreisen (61 % bil og 33 % grønn). Formålene med høyest bilandel er henting og bringing av person med 81 % (noe som strengt tatt må forventes), handel- og servicereiser (65 %) og besøksreiser (65 %). Formålene med høyest «grønn» andel er skole/utdanning (60 %), sport og friluftsliv (51 %) og øvrige fritidsreiser (42 %). Uavhengig av formål er andelen passasjerer lav, med unntak av besøksreiser (9 %).

Etter at datamaterialet fra undersøkelsen har blitt kvalitetssikret, vektet og anonymisert står vi igjen med å ha kartlagt 51 928 reiser over 11 289 reisedager fordelt på 956 respondenter i kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa. I motsetning til tradisjonelle RVU-er, hvor hver respondent kun registrerer én reisedag, har deltakerne i RVU Innherred også registrert reisevanene sine over flere dager. Hver respondent har i snitt registrert, korrigert og godkjent 11,7 reisedager.

Fig. 1: Reisemiddelfordeling, alle reiser (klikk for å forstørre)

Fig. 2: Reisemiddelfordeling etter reiselengde

Fig. 3: Reisemiddelfordeling etter kjønn

Fig. 4: Reisemiddelfordeling etter formål

I sum gir dette et enormt datasett med et godt detaljnivå – og mange analysemuligheter. Innherredsbyen arbeider nå med å skrive en nøkkeltallsrapport om reisevaneundersøkelsen i samarbeid med NTNU, som vil være klar over nyttår. I tillegg vil vi gjennomføre mer spesifikke analyser etter innspill og behov.

Frem til da finnes en presentasjon med flere detaljer om de første resultatene fra undersøkelsen tilgjengelig her.