Mobilitetsuka i Steinkjer

Andre aktiviteter

Beintøft-aksjon

Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret.

Test av sykkelruter

Syklistforeningen skal teste en mulig sykkelrute mellom Levanger og Steinkjer. De skal også teste tre korte pendlerruter i Steinkjer og omegn; Steinkjer-Straumen, Straumen-Røra og Røra-Sparbu. Følg med på Syklistforeningens Instagram @syklistforeningen for oppdateringer.

Mobilitetsuka i Levanger

Andre aktiviteter

Beintøft-aksjon

Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret.

Test av sykkelruter

Syklistforeningen komme og tester mulig sykkelrute mellom Levanger-Verdal-Steinkjer, så kanskje finner du deg en god alternativ reisevei til jobb? Følg med på Syklistforeningens Instagram @syklistforeningen for oppdateringer.

Gåseminar

Se Kjersti Nordberg i Levanger kommune presentere turruter i og fra Levanger. Arrangementet er i regi av Statens vegvesen og foregår på Teams. Se hele programmet og meld deg på seminaret.

Mobilitetsuka i Verdal

Andre aktiviteter

Beintøft-aksjon

Skoler i alle de tre Innherredsbyene konkurrerer i gå- og sykkelaksjonen Beintøft hvor klassen som går, sykler eller reiser kollektivt til og fra skolen, vinner. Premien er togtur med SJ NORD til og fra Trondheim, og Trøndelag fylkeskommune gir inngang til det spennende Vitensenteret. Beste klasse i Verdal vinner også en egen premie av kommunen.

Bilfri dag

Under bilfri dag den 22. september kan du møte nyte godt av flere stands rundt om i byen. Reiser du med tog, som er gratis denne dagen mellom Levanger, Verdal og Steinkjer, kan du varme deg på en kaffe og få refleks på Verdal stasjon. På Ørin kan du kose deg med en smoothie mens du får sykkellykt og refleks. Smoothie, sykkellykt og refleks er også å få på Verdal vgs denne dagen.

Test av sykkelruter

Syklistforeningen tester ei sykkelrute fra Levanger-Verdal-Steinkjer. Kanskje får du et nytt godt alternativ til jobb? Følg med på Syklistforeningens Instagram @syklistforeningen for oppdateringer.

Mobilitetsuka på Innherred

Aktiviteter i Mobilitetsuka

Mobilitetsuka på Innherred blir en innholdsrik og morsom uke for mange med aktiviteter både i Levanger, Verdal og Steinkjer. Barnehagebarn får gratis togtur med SJ NORD og bidrag fra Trygg Trafikk skal lære barna om trygg ferdsel i trafikken. Skoleelever får besøk av Syklistforeningen som tar med seg lokale sykkelreparatører for sykkelservice, samt dele ut lykter og ringeklokker. AtB skal presentere tilbudet om fleksibel transport og kursing i billettkjøp og hvordan man bruker nettbutikk og app. I tillegg blir det flere mindre arrangement med stands som deler ut sykkellykter, reflekser og kaffe, representanter fra Syklistforeningen kommer og tester nye sykkelruter mellom byene med mer. Se hvilke aktiviteter som skjer i din by nederst på siden.

Bilfri dag

22. september er det lurt å velge toget! SJ NORD spanderer gratis tog på alle fra kl. 00.01 til kl. 23.59 mellom Innherredsbyene Levanger, Verdal og Steinkjer. Dersom du f.eks skal reise mellom Stjørdal og Verdal, kjøper du kun billett mellom Stjørdal og Levanger. Toget og Trønderbanen er selveste ryggraden i kollektivtrafikken gjennom Innherred, og er tilpasset for å kunne brukes i kombinasjon med buss, fleksibel transport, sykkel og gange. Dette er en gylden mulighet for å se om toget er noe som kan bli en del av din hverdag, dersom det ikke allerede er det.

Program for uka

Mobilitetsuka på Innherred vil i år hovedsakelig bestå av arrangement for inviterte, men det vil også være litt liv i gatene med stands, utdeling av reflekser, sykkellykter og kaffe, med mer. Se hva som skjer i din by under Mobilitetsuka 2021.

Et samarbeid på tvers

Jo flere som reiser miljøvennlig, jo bedre miljø og renere luft får vi på Innherred. Trafikken på veiene blir også mindre, slik at de som kjøre bil slipper å stå i kø. Vi ønsker å gjøre Mobilitetsuka på Innherred til tradisjon, og Trøndelag fylkeskommune, kommunene Levanger, Verdal og Steinkjer, AtB, SJ NORD, Syklistforeningen og Trygg Trafikk samarbeider for å lage aktiviteter som skal bidra til kunnskap, læring og engasjement om grønne reiser.


Felles areal- og transportstrategi til politisk behandling

Styringsgruppen stiller seg bak dokumentet «Felles areal – og transportstrategi for Innherredsbyen».

Dette ble vedtatt i møtet den 18.mai. Strategien sendes til politisk behandling og ledelsesbehandling i kommunene, fylkeskommunen og statsetatene. Dokumentet sendes også til ut til organisasjoner, næringsliv m.fl. som har vært involvert i prosessen for å få innspill til videre oppfølging og prioriteringer.

Den politiske behandlingen skjer i kommunene før sommerferien. Hensikt med den politiske behandlingen er å få vedtak om å slutte seg til Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2040 – med handlingsprogram for 2021-2024.

Les mer om samarbeidet og strategiarbeidet her.

Påmelding er åpen: Vi inviterer til digital dialog- og kunnskapssamling 22.3.21!

Vi ønsker ditt bidrag til å omsette strategier til konkrete tiltak og handling for å utvikle Innherred til en konkurransedyktig og bærekraftig region, et attraktivt bo- og arbeidsmarked og med tettsteder fylt av engasjement og byliv. Prosjekt Innherredsbyen går nå inn i siste fase i arbeidet med å utvikle en felles areal- og transportstrategi der vi også skal gi innhold til et handlingsprogram.

Til tross for fortsatt korona-pandemi ønsker vi å opprettholde aktivitet og fremdrift i prosjektet, og inviterer derfor til Innherredsbyens tredje dialogsamling som et digitalt verksted. Verkstedet gjennomføres 22. mars kl. 10.00–14.30. Det blir både innspill i plenum og tematiske parallellsesjoner.

Programmet kan lastes ned her.

Vi oppfordrer alle interesseorganisasjoner, politikere og fagfolk med engasjement for Innherred til å delta! For å kunne invitere deg til den parallellsesjon du ønsker å delta på er vi avhengig av at alle melder seg på ved å oppgi sin e-postadresse. Deretter vil du få invitasjon med lenke til det digitale verkstedet.

Meld deg her på digital samling innen 21. mars!

Politikerne diskuterte Innherredsbyens framtid på Frosta

Torsdag 17. september ble politikerverkstedet holdt på Valberg Slektsgård i Frosta kommune. Omtrent 70 representanter fra Innherredskommunene, fylkeskommunen, politikere og transportetatene deltok. De fleste til stede var politikere fra formannskapene i Innherredskommunene.

Hensikten med samlingen var å forankre arbeidet med utvikling av felles areal- og transportstrategi, formidling av kunnskap om areal- og transportplanlegging. Videre drøfte og gi innspill på noen utvalgte viktige deltema om innholdet i strategidokumentet. Det tredje punktet var å ha en samling som «binder sammen laget», og som «bygger opp» om Innherredsbyen som utviklingsarena.

Dagen ble startet med velkomst og forventinger fra fylkesvaraordfører Thomas Iver Hallem. Deretter delte dagens møteleder Jomar Lygre Langeland erfaringer fra andre byregioner. Innherredsbyens ordførere presenterte deres forståelse av målene og de viktigste saker som gjelder denne samarbeidet. Det videre programmet var delt opp i 3 bolker, med temaene:

Våre mål & Bærekraftig arealbruk og stedsutvikling

Bærekraftig transport med fremtidens mobilitet

Samordnede areal- og transportløsninger

Hvert tema ble innledet med korte foredrag som ga nyttig bakgrunn til diskusjonene i grupper. Deltakerne var fordelt på små grupper, først etter tilhørighet i kommuner og etterpå på tvers av kommunene. Etter hver bolk var det tid til diskusjoner i grupper eller i plenum.

Den første bolken om bærekraftig arealbruk og stedsutvikling innledet Lilian Hatling fra Distriktssenteret med et foredrag om attraktive steder. Deretter presenterte Per Jorulf Overvik fra Trøndelag fylkeskommune befolkningsprognoser og utvikling i boligbyggingen i Innherredsbyen. Han og Jomar Lygre Langeland ga også et innblikk i utviklingen i arbeids- og næringsliv, utviklingstrekk for handelsnæringen og disponering av grønne arealer. Diskusjonsgruppene drøftet Attraktivitet – hva kan vi gjøre mer av i kommunene?, Om boligutvikling gitt prognose for demografi – hva, hvordan og hvor? og Handel og næringsutvikling – felles prinsipper for kommunene?. Etterpå ble spørsmålene gjennomgått i plenum.

Tema for bolk to var bærekraftig transport med fremtidens mobilitet. Per Overvik fra Trøndelag fylkeskommune presenterte resultatene av reisevaneundersøkelsen. Deretter fulgte presentasjoner rundt fremtidige mobilitetsløsninger. Erlend Solem (Trøndelag fylkeskommune) gitt et innblikk i muligheter for en bærekraftig framtid, Terje Sivertsvoll (Jernbanedirektoratet) fortsatte med fremtidens togtilbud, Harald Storrønning (AtB) med fremtidens kollektive løsninger, Eva Solvi (Trøndelag fylkeskommune) deretter med fremtidens hovedvegsystem og Antonios Bruheim Markakis (Steinkjer kommune) om fremtidens tilbud for syklende og gående. Jomar Lygre Langeland holdt innlegg om mulige finansieringsløsninger. Gruppene ble samlet på tvers av kommune og drøftet spørsmålene Fremtidens mobilitet – hva kan kommunene bidra med for å få et sømløst kollektivtilbud og fremme folkehelse?, Fremtidens riksvegsystem – er vi enige i prioriteringene? og Fremtidens finansieringsløsninger – riksvegprosjekter og/eller bypakker (med bompenger) eller byvekstavtaler/spleiselag (uten bompenger)? Hovedpunkter fra gruppediskusjonene ble gjennomgått i plenum til slutt.

I siste bolken var tema samordnede areal- og transportløsninger. Her ga Lene K. Nagelhus fra Asplan Viak innsikt i knutepunktutviklingen langs Trønderbanen, og møteleder Jomar Lyre Langeland fortsatte med et innlegg om et strategisk kart for Innherredsbyen. Til slutten orienterte Gunhild Kvistad (Trøndelag fylkeskommune) om Regional plan for arealbruk 2021-2030. Etterpå kom det noen innspill på temaene fra salen.

Dagen avsluttet med taler og refleksjoner fra ordførerne og fylkesvaraordfører. Tilbakemeldingene der var positiv og viser stort engasjement for saken, og politikerne bekreftet at man står sammen for å utvikle Innherredsbyen som region. Dermed gir prosjektet Innherredsbyen og kommunene på Innherred en sterkere stemme for framtidige areal- og transportutviklinger nasjonalt og i Trøndelag. Et sammendrag av politikerverkstedet skal finnes her.

Innherredsbyen skal fortsette med den neste kunnskaps- og dialogsamling på 4. desember 2020. Informasjonen om dette møte skal utlyses her.

Artikkelen «Historisk møte på Frosta: Slik skal de gjøre Innherred mer attraktiv» (17.09.20) fra Trønder Avisa kan leses her (ekstern lenke). I tillegg har lokalavisa Frostingen berettet om politikerverkstedet med artikkelen «Innherred vil stå samlet» (24.09.20) her (ekstern lenke/betalingsmur).

Prinsipper for rett virksomhet på rett plass

Prosjekt Innherredsbyen har kartlagt plassering av virksomheter og næringsområder i regionen i kunnskapsheftet Rett virksomhet på rett plass, som ble publisert i dag. Det gir et overblikk over hvor ulike virksomheter og næringsareal er plassert i- og omkring tettstedene på Innherred. Den første delen av kunnskapsheftet viser hvilke typer- og hvor mange arbeidsplasser i tettstedene på Innherred som er lokalisert innenfor 10 minutters gange- og sykkelavstand til sentrum. Den andre delen kartlegger plass- og arealkrevende næring i regionen samt bygg- og anleggsvirksomhet.

Kartlegginga er gjort på bakgrunn av ABC-prinsippene for rett virksomhet på rett sted, som er et planleggingsverktøy for å lokalisere virksomheter slik at de får dekket sine transportbehov på en samfunnsmessig mest gunstig måte. Kunnskapsheftet viser dagens status for næringslokalisering i regionen. Du kan lese dette kunnskapsheftet, så vel som andre kunnskapsgrunnlag i regi av prosjektet, i Innherredsbyens faktabank.

Innspill til Nasjonal transportplan

Innherredsbyens prosjekteiere (kommunene og Trøndelag fylkeskommune) har levert innspill til kommende Nasjonal transportplan på vegne av prosjekt Innherredsbyen. Innspillet er formulert i tre hovedpunkter som prosjekteierne mener er avgjørende for å sikre bærekraftig areal- og transportutvikling i regionen:

1. Det må settes av midler til en ny «belønningsordning» for mellomstore byområder – herunder Innherredsbyen

2. Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive transportsystemet i Innherredsbyen – pågående arbeid må følges opp med tiltak

3. Større riksveginvesteringer – pågående arbeid må følges opp med tiltak

Du kan lese innspillet i sin helhet her.