Visjon og mål

Innherredsbyen – Sammen for attraktivitet og grønne reiser

Prosjekt Innherredsbyen skal bidra til en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. Bedre samordning av areal- og transportutviklinga i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere sammen med hverandre og med resten av Trøndelag. Intensjonene i statlige byvekstavtaler for storbyene er interessante som referanser for arbeidet, men Innherredsbyarbeidet vil ha en bredere inngang til temaet og tilpasses småbyskalaen.

Målsettinger

Regionen når nasjonale og regionale klima-, transport- og arealmål
Innherredsbyen utvikles til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked
Byer og tettsteder utvikles til kompakte og levende sentrumsområder
Regionen oppnår økt konkurransekraft i nasjonale prioriteringer av samferdselsprosjekter (NTP)
Sykling, gange og kollektivtransport gis konkurransefortrinn
Ny kunnskap og kunnskapsdeling skal gi alle parter i prosjektet økt kompetanse