Hvorfor en felles areal- og transportstrategi?

Regionen skal møte nasjonale og regionale føringer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har lenge poengtert viktigheten av å se arealbruk og transport i sammenheng. I mai 2019 ble det også vedtatt nye nasjonale forventninger til kommunene og fylkeskommunene, hvor FNs bærekraftsmål legges til grunn for all samfunns- og arealplanlegging. Bærekraftig areal- og transportplanelgging er viet mye oppmerksomhet i dette dokumentet og gitt et eget kapittel. Mens det nasjonale fokuset tidligere langt på vei har vært begrenset til nullvekstmålet i storbyområdene gjelder de nye forventningene knyttet til areal og transport mer bærekraftig utvikling av byer og tettsteder generelt. Regjeringen understreker også betydningen av regionale og interkommunale samfunns- og arealplaner for å avklare spørsmål som går på tvers av kommunegrenser.

Regionalt sier Trøndelagsplanen at fylket i 2030 skal ha en bærekraftig areal- og transportstruktur. Fylkets samferdselsstrategi skisserer løsninger med hyppige «Intercity»-forbindelser mellom byer og sentra; fortrinnsvis med tog, «minimetro» med buss i småbyene, og bestillingstransport i distriktene. Dette supplert med en økende andel gange, sykling, samkjøring og bildeling. I fylkets mobilitetsstrategi trekkes dessuten knutepunktsutvikling og smarte mobilitetsløsninger i hele fylket fram som satsingsområder. Areal- og transportplanlegging vil også bli et sentralt tema i kommende regional plan for arealbruk.

Store, kommuneoverskridende samferdselsprosjekter planlegges på Innherred

Det planlegges ny E6-parsell helt fra Åsen til Mære, og hvordan denne utformes vil påvirke store deler av Innherred. Det er knyttet usikkerhet til hvordan en ny vei med høyere fartsgrense, færre avkjørsler og bompenger slår ut på transporten i- og mellom Innherredsbyene. Det vil trolig være behov for lokale kompanserende tiltak for å sikre at fylkes- og lokalveinettet, særlig i Levanger og på Verdal, ikke blir overbelastet med lokaltrafikk når ny E6 står klar. En felles areal- og transportstrategi vil kunne skissere løsninger på disse utfordringene til fordel for kommunene, og ved å stå samlet vil man stille sterkere i forhandlinger med staten som utbygger.

Samtidig er tilbudet på Trønderbanen i forandring, med planlagte utbyggingsprosjekter og endring av togtilbudet. Det er avgjørende at Trønderbanen opprettholder- og får styrket sin rolle som bindeledd mellom byene og tettstedene på Innherred, og mellom Innherred, Trondheim og Trondheim lufthavn. Dersom tog på Trønderbanen i fremtiden ikke stopper ved like mange stasjoner som i dag kan dette også bety enda flere biler inn til stasjonene i byene. Et viktig spørsmål for prosjektet er derfor hvordan etablere attraktive pendlerparkeringer slik at flere velger å reise med tog.

Innherred må posisjoneres bedre for å nå frem i statlige- og regionale infrastrukturprioriteringer

Det er planlagt store samferdselsinvesteringer på Innherred i årene framover, men det knytter seg fremdeles usikkerhet til både gjennomføring og utforming. Ved å gå sammen om en omforent areal- og transportstrategi vil kommunene på Innherred tilby en tydelig ramme for planlegging og utbygging, så vel som forutsigbarhet ovenfor staten som utbygger. Samtidig kan en felles areal- og transportstrategi bidra til å sikre at lokale behov, ønsker og målsetninger blir hørt i større grad enn om kommunene forhandler med utbygger hver for seg. Strategien sikter på å gi kommunene økt tyngde og gjennomslagskraft ved å tydeliggjøre regionens ønsker og behov.

Potensialet for bærekraftig utvikling i transportmønsteret er stort også i småbyene

Innhold kommer.

Fortetting er positivt – men krevende

Innhold kommer.