Innspill til Nasjonal Transportplan 2022-2023

19. mars 2021 la Samferdselsdepartementet fram Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) (jmf. Stortingsmelding 20). Planen er regjeringens transportpolitikk for de tolv neste årene. Den skal behandles i Stortinget 14. juni 2021.


10. mai 2021

Innherredsbyen sendt sammen med Mjøsbyen et felles innspill til Transport- og kommunikasjonskomitéen 10. mai 2021. Imidlertid fremstår regjeringens foreslåtte tilskuddsordning som svakt begrunnet når det gjelder hensikt med ordningen og den har noen uheldige avgrensinger når det gjelder hvilke byområder som skal kunne få støtte, vilkårene for å få støtte og hva midler fra tilskuddsordningen kan brukes til. I regjeringens forslag kreves vedtak i Stortinget for å få tilskudd fra ordningen, samtidig er foreslåtte midler i ordningen svært begrenset.

Norge trenger en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykling og gange i mindre byområder, tuftet på erfaringer fra dagens belønningsordning for større byområder:

  • Hensikt: heller incentivordning for å nå statlige mål enn støtteordning for å iverksette bompenger.
  • Avgrensning: heller åpen og fleksibel ordning enn avgrenset og utdatert.
  • Bruk av midler: heller en ordning som stimulerer til innovasjon enn en som begrenser muligheter.
  • Organisering og forvaltning: heller en ubyråkratisk ordning, enn en som må ha vedtak i Stortinget.
  • Omfang: heller en ordning som kan videreutvikles og stimulere til bærekraftig vekst i hele landet, enn en engangs støtteordning til noen få.

Last ned dokumentet her.


13. mars 2020

Innherredsbyen sendte sin uttalelse den 13. mars 2020. Med uttalelsen ønsker regionen å komme i posisjon til statlige midler. Innspillet fra Innherredsbyen er på et overordnet nivå, og kommunene kom med egne innspill til NTP-prosessen via Trøndelag fylkeskommune.

styringsgruppemøte 13. mars 2020 har Innherredsbyen bestemt følgende hovedpunkter:

  • Det må settes av midler til en ny «belønningsordning» for mellomstore byområder – herunder Innherredsbyen.
  • Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive transportsystemet i Innherredsbyen – pågående planarbeid må følges opp med tiltak.
  • Større riksveginvesteringer – pågående planarbeid må følges opp med tiltak.

Last ned dokumentet her.