Organisering

Innherredsbyen er organisert som et prosjekt, men utvikling av samarbeidet og målsetningene må ses utover dette prosjektet.

Prosjektorganisasjon

Styringsgruppe

Styringsgruppa består av politisk og administrativ ledelse i Trøndelag fylkeskommune, samt politiske ledelse i de kommuner som er tilsuttet prosjektet. I tillegg sitter representant fra ledelsen hos Fylkesmannen i Trøndelag, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet i gruppa.

Styringsgruppa

 • Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører Trondelag fylkeskommune
 • Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune
 • Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune
  • Anne Grete Valbekmo, varaordfører Verdal kommune (vara)
 • Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune
  • Øystein Bjørnes, varaordfører Steinkjer kommune (vara)
 • Arnt Bardal, ordfører Snåsa kommune
 • Ida Stuberg, ordfører Inderøy kommune
  • Jonny Melting (vara)
 • Frode Revhaug, ordfører Frosta kommune
 • Mari Mogstad, direktør kommunal- og justisavdelingen, Fylkesmannen i Trøndelag
  • Harald Høydal, underdirektør klima- og miljøavdelingen, Fylkesmannen i Trøndelag (vara)
 • Anne Skolmli, leder regional samhandling Nord/Midt, Jernbanedirektoratet
 • Kjetil Strand, Statens vegvesen region Midt
  • Leif Magne Lillebakk, avd.dir. styrings- og strategistab, Statens vegvesen region Midt (vara)
 • Kirsten Indgjerd Værdal, direktør avd. plan og næring, Trøndelag fylkeskommune
  • Vigdis Espnes Landheim, seksjonsleder regional, Trøndelag fylkeskommune (vara)
 • Eva Solvi. direktør avd. veg, Trøndelag fylkeskommune
 • Erlend Solem, direktør avd. samferdsel, Trøndelag fylkeskommune
  • Konrad Pütz. seksjonsleder mobilitet, Trøndelag fylkeskommune (vara)
Prosjektsekretariat

I prosjektsekretariatet sitter innleid prosjektleder og interne fagressurser fra fylkeskommunen. Sekretariatet har det prosjektadministrative ansvaret for organisering knyttet til fremdrift, møter, bestilling og produksjon av kunnskapsgrunnlag, strategidokumenter og annen løpende tilrettelegging. Alle viktige prosjektdokumenter og all informasjon om prosessen skal legges offentlig tilgjengelig på denne nettsiden.

Prosjektsekretariatet

Jomar Lygre Langeland
Civitas

Marthe Mollan Sesseng
Plan og næring, Trøndelag fylkeskommune

Antonios Bruheim Markakis
Plan og utvikling, Steinkjer kommune

Harald J. Overrein
Samferdsel, Trøndelag fylkeskommune

Per Jorulf Overvik
Plan og næring, Trøndelag fylkeskommune

Isabel Gabriele Müller
Veg, Trøndelag fylkeskommune

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av prosjektsekretariatet og fagressurser fra administrasjonen i kommunene, staten og transportetatene. Prosjektgruppa skal gjenspeile partssammensetningen i styringsgruppa. Prosjektgruppa har en faglig koordineringsfunksjon og skal bidra med å fremskaffe tilstrekkelig underlag for beslutningene i styringsgruppa. Prosjektgruppa møtes for dialog og avklaringer knyttet til sentrale milepæler i prosjektet og i forkant av alle styringsgruppemøter, og skal bidra med produksjon og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag som legges fram på dialog- og kunnskapssamlingene. Det forutsettes at alle deltakerne bidrar med kunnskap, kompetanse og forankring i egen organisasjon.

Prosjektgruppa

 • Prosjektsekretariatet
 • Per Ander Røstad og Håkon Okkenhaug, Levanger kommune
 • Petter Voll og Gunhild Kvistad, Verdal kommune
 • Per Morten Bjørgum og Antonios Bruheim Markakis, Steinkjer kommune
 • Are Tomter, Snåsa kommune
 • Kristin Bjerke Denstadli og Audhild Synnøve Slappgård, Inderøy kommune
 • Thomas Møller, Statsforvalteren i Trøndelag
 • Joar Nordtug, Statens vegvesen
 • Terje Sivertsvoll og Ragnhild Harsvik Ødegård, Jernbanedirektoratet
 • Danielle Forsland Hveding og Malin Grendal, AtB
 • Hilde Marie Prestvik, Bane NOR
Arbeidsgrupper og referansegrupper

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag opprettes arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjektet, som transport med infrastruktur og kollektivtransport, senterstruktur/areal og næring. Det forutsettes at alle medeiere stiller med ressurspersoner og kunnskap i de ulike arbeidsgruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisasjonen. Prosjektperioden er kort, og det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag vil det være aktuelt å opprette referansegrupper og egne arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjek­tet. Aktuelle tema kan være mobilitet, infra­struktur, sentrumsutvikling, boligutvikling, næringsareal-/næringsutvikling mv. Det forut­set­tes at alle medeiere stiller med ressurs­personer og kunnskap i de ulike arbeids­gruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisa­sjonen. Prosjektperioden er kort, og det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene.For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag opprettes arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjektet, som transport med infrastruktur og kollektivtransport, senterstruktur/areal og næring. Det forutsettes at alle medeiere stiller med ressurspersoner og kunnskap i de ulike arbeidsgruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisasjonen. Prosjektperioden er kort, og det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene.