Organisering

Innherredsbyen er organisert som et prosjekt, men utviklingen av samarbeidet og de satte målsetningene må ses utover dette prosjektet. Styringsgruppen har fullmakt til å endre prosjektorganisasjonen.

Prosjektorganisasjon

Styringsgruppe

Styringsgruppen består av politisk og administrativ ledelse i Trøndelag fylkeskommune, samt politiske ledelse i de kommuner som tilslutter seg prosjektet. I tillegg inviteres ledelsen i Fylkesmannen i Trøndelag, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet til å delta. Styringsgruppa ledes av direktør for samferdsel i fylkeskommunen.

Prosjektsekretariat

I prosjektsekretariatet sitter prosjektleder og interne fagressurser fra Trøndelag fylkeskommune. Det er behov for å anskaffe ekstern konsulentbistand for faglig prosessledelse som også vil tilhøre sekretariatet. Prosjektsekretariatet har det prosjektadministrative ansvaret for organisering knyttet til framdrift, møter, bestilling og produksjon av kunnskapsgrunnlag, strategidokumenter og annen løpende tilrettelegging. Sekretariatet har også ansvar for at alle viktige prosjektdokumenter og all informasjon om prosessen skal legges offentlig tilgjengelig på denne nettsiden.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av prosjektsekretariatet i tillegg til fagressurser fra administrasjonen i kommunene, regional stat og transportetatene. Prosjektgruppen skal gjenspeile partssammensetningen i styringsgruppen, har en faglig koordineringsfunksjon og skal bidra med å fremskaffe tilstrekkelig underlag for beslutninger i styringsgruppen. Prosjektgruppen møtes for dialog og avklaringer knyttet til sentrale milepæler i prosjektet og i forkant av alle styringsgruppemøter, og skal bidra med produksjon og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag som legges frem i dialog- og kunnskapssamlinger. Det forutsettes at alle deltakere bidrar med kunnskap, kompetanse og forankring i egen organisasjon.

Arbeidsgrupper

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag opprettes arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjektet, som transport med infrastruktur og kollektivtransport, senterstruktur/areal og næring. Det forutsettes at alle medeiere stiller med ressurspersoner og kunnskap i de ulike arbeidsgruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisasjonen. Prosjektperioden er kort, og det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene.