Organisering

Innherredsbyen er organisert som et prosjekt, men utvikling av samarbeidet og målsetningene må ses utover dette prosjektet.

Prosjektorganisasjon

Styringsgruppe

Styringsgruppa består av politisk og administrativ ledelse i Trøndelag fylkeskommune, samt politiske ledelse i de kommuner som er tilsuttet prosjektet. I tillegg sitter representant fra ledelsen hos Fylkesmannen i Trøndelag, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet i gruppa.

Styringsgruppa

 • Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører i Trøndelag fylkeskommune
 • Anita Ravlo Sand, ordfører i Levanger kommune
 • Pål Sverre Fikse, ordfører i Verdal kommune
  • Vara: Anne Grete Valbekmo, varaordfører i Verdal kommune
 • Bjørn Arild Gram, ordfører i Steinkjer kommune
  • Vara: Øystein Bjørnes, varaordfører i Steinkjer kommune
 • Arnt Bardal, ordfører i Snåsa kommune
 • Ida Stuberg, ordfører i Inderøy kommune
 • Mari Mogstad, direktør for kommunal- og miljøavdelingen, Fylkesmannen i Trøndelag
  • Vara: Harald Høydal, underdirektør for klima- og miljøavdelingen, Fylkesmannen i Trøndelag
 • Anne Skolmli, leder regional samhandling nord/midt, Jernbanedirektoratet
 • Kjetil Strand, strategisjef region midt, Statens vegvesen (fra 1.1.2020)
  • Vara: Leif Magne Lillebakk, leder strategiseksjon region midt, Statens vegvesen
 • Kirsten Indgjerd Værdal, direktør for avdeling plan og næring, Trøndelag fylkeskommune
  • Vara: Vigdis Espnes Landheim, leder for seksjon plan, Trøndelag fylkeskommune
 • Erlend Solem, direktør for avdeling samferdsel, Trøndelag fylkeskommune
  • Vara: Konrad Pütz, leder for seksjon mobilitet, Trøndelag fylkeskommune
Prosjektsekretariat

I prosjektsekretariatet sitter innleid prosjektleder og interne fagressurser fra fylkeskommunen. Sekretariatet har det prosjektadministrative ansvaret for organisering knyttet til fremdrift, møter, bestilling og produksjon av kunnskapsgrunnlag, strategidokumenter og annen løpende tilrettelegging. Alle viktige prosjektdokumenter og all informasjon om prosessen skal legges offentlig tilgjengelig på denne nettsiden.

Prosjektsekretariatet

Jomar Lygre Langeland
Civitas

Gunhild Kvistad
Plan og næring, Trøndelag fylkeskommune

Jomar Sæterøy Maridal
Plan og næring, Trøndelag fylkeskommune

Harald J. Overrein
Samferdsel, Trøndelag fylkeskommune

Per Jorulf Overvik
Plan og næring, Trøndelag fylkeskommune

Prosjektgruppe

Prosjektgruppa består av prosjektsekretariatet og fagressurser fra administrasjonen i kommunene, staten og transportetatene. Prosjektgruppa skal gjenspeile partssammensetningen i styringsgruppa. Prosjektgruppa har en faglig koordineringsfunksjon og skal bidra med å fremskaffe tilstrekkelig underlag for beslutningene i styringsgruppa. Prosjektgruppa møtes for dialog og avklaringer knyttet til sentrale milepæler i prosjektet og i forkant av alle styringsgruppemøter, og skal bidra med produksjon og kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag som legges fram på dialog- og kunnskapssamlingene. Det forutsettes at alle deltakerne bidrar med kunnskap, kompetanse og forankring i egen organisasjon.

Prosjektgruppa

 • Prosjektsekretariatet
 • Per Ander Røstad og Håkon Okkenhaug, Levanger kommune
 • Petter Voll og Anders Nordgård Larsen, Verdal kommune
 • Per Morten Bjørgum og Antonios Bruheim Markakis, Steinkjer kommune
 • Are Tomter, Snåsa kommune
 • Kristin Bjerke Denstadli, Inderøy kommune
 • Thomas Møller og Harald Høydal, Fylkesmannen i Trøndelag
 • Joar Nordtug, Statens vegvesen
 • Terje Sivertsvoll, Jernbanedirektoratet
 • Trond Einar Elden, AtB
Arbeidsgrupper og referansegrupper

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag opprettes arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjektet, som transport med infrastruktur og kollektivtransport, senterstruktur/areal og næring. Det forutsettes at alle medeiere stiller med ressurspersoner og kunnskap i de ulike arbeidsgruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisasjonen. Prosjektperioden er kort, og det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene. For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag vil det være aktuelt å opprette referansegrupper og egne arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjek­tet. Aktuelle tema kan være mobilitet, infra­struktur, sentrumsutvikling, boligutvikling, næringsareal-/næringsutvikling mv. Det forut­set­tes at alle medeiere stiller med ressurs­personer og kunnskap i de ulike arbeids­gruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisa­sjonen. Prosjektperioden er kort, og det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene.For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag opprettes arbeidsgrupper på sentrale tema i prosjektet, som transport med infrastruktur og kollektivtransport, senterstruktur/areal og næring. Det forutsettes at alle medeiere stiller med ressurspersoner og kunnskap i de ulike arbeidsgruppene. Samtidig inviteres andre sentrale samarbeidspartnere inn for å bidra med sin fagkunnskap. Det vil vekselvis arrangeres fagmøter (verksteder) med arbeidsgruppene og store dialog- og kunnskapssamlinger for hele prosjektorganisasjonen. Prosjektperioden er kort, og det er derfor avgjørende at alle aktørene bidrar aktivt inn i prosjektet når de inviteres inn på de ulike arenaene.