Politisk verksted: Frosta, 17. sept. 2020

Tid: Torsdag 17. september 2020, kl. 10:00 – kl. 12:00
Sted: Valberg Slektsgård, Frosta

Formål med samlingen

Forankre arbeidet med utvikling av felles areal- og transportstrategi
Formidling av kunnskap om areal- og transportplanlegging
Drøfte og gi innspill på utvalgte viktige deltema i strategidokumentet
Skape et lag som fremmer Innherredsbyen som utviklingsarena

Rapport

Rapport fra politikerverksted

Program og presentasjoner

9.30 – 10.00
Registrering og «mingling»

10.00 – 10.05
Velkommen til Frosta
v/ordfører Frode Revhaug, Frosta kommune

10.10 – 10.20
Velkommen til politisk verksted
v/fylkesvaraordfører
Tomas Iver Hallem, Trøndelag fylkeskommune

10.15 – 10.30
Dagens program
v/møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas
Erfaringer fra andre byregioner med tilsvarende strategiarbeid om stedsutvikling og transporttilbud.
v/møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas

10.30 – 11.00
Ordførerne i Innherredsbyen: Vår forståelse av målene! Hvorfor er samarbeid om arealbruk og transport i Innherredsbyen viktig for vår kommune – våre viktigste saker!
v/ordfører Frode Revhaug, Frosta kommune
v/ordfører Arnt Einar Bardal, Snåsa kommune
v/ordfører Anita Ravlo Sand, Levanger kommune
v/ordfører Ida Stuberg, Inderøy kommune
v/ordfører Anne Berit Lein, Steinkjer kommune
v/ordfører Pål Sverre Fikse, Verdal kommune

11.00 – 11.45
Bolk 1: Våre mål & Bærekraftig arealbruk og stedsutvikling
Attraktive steder – hva? hvorfor? og hvordan?
v/rådgiver Lillian Hatling, Distriktssenteret
Befolkningsutvikling, demografi og boligutvikling,
v/rådgiver Per Overvik, Trøndelag fylkeskommune
Handel, næringsarealer og «det grønne»
v/møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas og rådgiver Per Overvik, Trøndelag fylkeskommune

11.45 – 12.45
Gruppedrøftinger
Om attraktivitet – hva kan vi gjøre mer av i kommunene?
Om boligutvikling gitt prognose for demografi – hva, hvordan og hvor?
Handel og næringsutvikling – felles prinsipper for kommunene?

12.45 – 13.15
Plenumsgjennomgang av innspill fra kommunene

13.15 – 14.00
Lunsj

14.00 – 15.15
Bolk 2: Bærekraftig transport med fremtidens mobilitet
Våre reisevaner
v/rådgiver Per Overvik, Trøndelag fylkeskommune
Fremtidens mobilitet
v/fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune
Fremtidens togtilbud
v/senioringeniør Terje Sivertsvoll, Jernbanedirektoratet
Fremtidens kollektive løsninger
v/avdelingsdirektør for rutetilbud og infrastruktur Harald Storrønning, AtB
Fremtidens hovedvegsystem
v/vegdirektør Eva Solvi, Trøndelag fylkeskommune
Fremtidens tilbud for syklende og gående
v/arealplanlegger Antonios Bruheim Markakis, Steinkjer kommune
Finansieringsløsninger – NTP, fylkeskommunale bidrag, brukerfinansiering
v/møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas

15.15 – 16.30
Gruppedrøftinger: samlinger på tvers av kommunene.
Fremtidens mobilitet – hva kan kommunene bidra med for å få et sømløst kollektivtilbud og fremme folkehelse?
Fremtidens riksvegsystem – er vi enige i prioriteringene?
Fremtidens finansieringsløsninger – riksvegprosjekter og/eller bypakker (med bompenger) eller byvekstavtaler/spleiselag (uten bompenger)?

16.30 – 16.50
Pause

16.50 – 17.50
Plenumsgjennomgang av innspill fra gruppene

17.15 – 17.45
Bolk 3: Samordnede areal- og transportløsninger
Knutepunktsutvikling – binder arealpolitikk og transportpolitikk sammen
v/sivilarkitekt Lene K. Nagelhus, Asplan Viak
Strategisk kart – utvikling av Innherredsbyen
v/møteleder Jomar Lygre Langeland, Civitas
Regional plan for arealbruk
v/rådgiver Gunhild Kvistad, Trøndelag fylkeskommune

17.45 – 17.55
Refleksjoner i plenum

17.55 – 18.00
Veien videre

v/fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem, Trøndelag fylkeskommune

18.00 – 20.00
Felles middag med taler og refleksjoner fra ordførerne