RVU: Personvern

Deltakelse i reisevaneundersøkelsen er frivillig. Her finner du informasjon om hvilke data som samles inn om deg om du velger å delta, hvordan de blir behandlet og dine rettigheter.

Hvordan virker det, og hvilke data samles inn?

Undersøkelsen gjennomføres via appen TRavelVU i stedet for med tradisjonelle svarskjema. Dette gir mer detaljert og presis data, og reduserer også arbeidsmengden for respondenter som deltar i undersøkelsen.

Første gang du bruker appen og logger inn i undersøkelsen, blir du stilt noen bakgrunnsspørsmål. Dine svar på disse lagres og knyttes sammen med dine reisedata.

Appen samler reisedata ved å spore bevegelser med GPS, og kjører i bakgrunnen. Den samler informasjon om:

  • Reisemiddel (hvordan du reiser)
  • Distanse og hastighet (hvor langt og hvor fort du reiser)
  • Varighet (hvor lenge du reiser)
  • Geografisk plassering (hvor du reiser fra og til, og ruten du tar mellom disse punktene)
  • Reisens formål (årsak til reisen)

Reisemiddel og formål estimeres automatisk i appen av en algoritme basert på innsamlet data fra telefonens GPS, WiFi/mobildata og akselerometer samt tidligere registrerte reiser. Du kan til enhver tid bestemme hvilke reiser du ønsker å dele i appen, og du kan også korrigere feilaktig registrerte reiser.

Merk at du aktivt må godkjenne hver dags reiser i appen for at de skal kunne inngå i undersøkelsen og analyseres.

Hvem får tilgang til mine data, og hvordan behandles disse?

Trøndelag fylkeskommune er behandlingsansvarlig for undersøkelsen og personopplysninger. Undersøkelsen gjennomføres av Trivector Traffic AB som databehandler.

Alle opplysninger om deg blir behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Da vi bl.a. samler GPS-spor foreligger strenge regler for hvem som kan håndtere datamaterialet og hvordan, og kun autoriserte personer som er underlagt taushetsplikt har tilgang til dette. Vi behandler kun opplysninger om deg basert på ditt samtykke og i henhold til personvernregelverket.

Datamaterialet vi samler i undersøkelsen danner grunnlaget for å si noe om reisevanene til befolkningen på Innherred generelt, og vil inngå i et kunnskapsgrunnlag for areal- og transportplanlegging i regionen. I alle resultater fra undersøkelsen som blir presentert offentlig i rapporter, analyser o.l. vil persondata bli anonymisert, og det vil være umulig å identifisere enkeltpersoner ut fra resultater som gjøres offentlige.

Data fra undersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig for forskning på reisevaner og transport, blant annet til NTNUs forskningsprosjekt SmartRVU.

Hvor lenge lagres mine personopplysninger?

Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil på sikkert vis slette de av dine personopplysninger så snart disse opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innsamlet til. Svarene fra denne undersøkelsen vil bli sammenliknes med tidligere og framtidige reisevaneundersøkelser, og vil således bli lagret over tid.

Hva er mine rettigheter?

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet har du rett til:

  • Innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • Å få rettet personopplysninger om deg
  • Å få slettet personopplysninger om deg
  • Å få utlevert en kopi av dine personopplysninger
  • Å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Hvis du velger å delta kan du når som helst trekke samtykke tilbake. Du trenger ikke oppgi noen grunn.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å kunne be om utlevering av informasjon om deg eller be om at dataene blir slettet, må du angi din TRavelVU-ID som er tildelt av telefonen ved hjelp av TRavelVU (tilgjengelig under hovedmenyinnstillinger). Uten denne TRavelVU-ID, kan vi ikke finne dataene dine. 


Hvem kontakter jeg om jeg har spørsmål om personvern i denne undersøkelsen?

Per Jorulf Overvik
perov@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 52 08 (man.–fre. 09:00–15:00)

Jomar Sæterøy Maridal
jomma@trondelagfylke.no
Tlf. 74 17 98 74 (man.–fre. 09:00–15:00)

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus Steinkjer
Seilmakergata 2
7725 Steinkjer
Tlf. 74 17 40 00
postmottak@trondelagfylke.no
Orgnr. 817 920 632

NTNU
7491 Trondheim
Tlf. 73 59 50 00
postmottak@ntnu.no
Orgnr. 974 767 880


Trivector Traffic AB
Åldermansgatan 13
227 64 Lund
Tlf. +46 046-456 56 00
info@trivector.se
Orgnr. 556555-1701